:POWEREDBY_black-wickelschen:

 •†•                                                           †•

•†•кєvι畆•

īćħ ħąв мīćħ īŋ đīŗ ğέţέΰşćħţ. Ðąŋĸέ, đąşş đū мīŗ đīέ Âūğέŋ ğέőƒƒŋέţ ħąşşţ.

 •†•                                                           •†•

                       •†• Ċōċō •†•

īċħ ħąв đīċħ ļīέв... ĀŊĀŘĊĦĪЗ!!!!!

 •†•                                                                     •†•

 •†• Łąřą •†•

Ħąşşέ мą ŋ νέřŋűŋƒţīğέŋ Şфřūćħ đřūƒƒ?? xD

•†•                                                                     •†•

4.3.07 02:17
 


bisher 1 Kommentar(e)     TrackBack-URL


Frisco (4.3.07 03:47)
Dildo

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügen
Bild + Design + Host
Gratis bloggen bei
myblog.de