:POWEREDBY_black-wickelschen:
•» SoMeThInG I WaNnA ToLd yA«•

 •†•                                                           †•

•†•кєvι畆•

īćħ ħąв мīćħ īŋ đīŗ ğέţέΰşćħţ. Ðąŋĸέ, đąşş đū мīŗ đīέ Âūğέŋ ğέőƒƒŋέţ ħąşşţ.

 •†•                                                           •†•

                       •†• Ċōċō •†•

īċħ ħąв đīċħ ļīέв... ĀŊĀŘĊĦĪЗ!!!!!

 •†•                                                                     •†•

 •†• Łąřą •†•

Ħąşşέ мą ŋ νέřŋűŋƒţīğέŋ Şфřūćħ đřūƒƒ?? xD

•†•                                                                     •†•

4.3.07 02:17


Bild + Design + Host
Gratis bloggen bei
myblog.de